HORIDOIMERGEN

Зураг дээр Ляоян, 8-дугаар hарын 27


Японой Эзэн хаанай сэрэгэй генерал Күроки Ляоян хотын зүүн тээхи ородой жагсаалые эбдэлхээр Окү генералай сэрэгтэй ниилэбэ.
8-дугаар hарын 25-най үдэрэй дайлалдаан зүүн фронтын энгээр үрнибэ. Японой тала ехэхэн хүсэтэйгөөр Аньшаньчаньhаа 11 модо зайтай Мяо дабаандахи Ородой байрлалые дайража, Саньдядза ба Цыгоугоор добтолбо. Зургаан ехэ буугай 9 батарей ородой поостуудые бүмбэгэдэhэн байна.
Тииһээр байтараа үе үе болоод лэ ахин дахин гар тулаанда орожо дайлалдахада, ородууд бүхэли үдэр постуудые хатуу шангаар хамгаалжа, hүниндөөл өөhэдын гол байрлалда сухарин бусаба.
Японой сэрэг ехэ буугай арбан батарейн хүсөөр Ляндъень тосхоной үмэнэ талые хүсэлэн бүмбэгэдэхэтэеэ адли, нэгэ доро баhа Ляндъень тосхонhоо баруун урагша 4 модоной газар Түньсиньпү руу дабшан ороhон болобошье хасагуудта сохюулжа олзологдоhон байна. Тииһэнэйнь дараа ородой ябаган сэрэг болон ехэ буу дэмжэлгэ үзүүлһэн байна.

Японууд сухариха болобо

8-дугаар hарын 26-най үглөөнhөө эхилэн японой сэрэг ехэ буугай галаа үргэлжэлүүлэн Ляндъень тосхон дээрэ түблэрүүлбэ. Ляндъень тосхонhоо баруун урагша 4 модо газартахи Түньсиньпүдэ байлдаан хахад үдэрэй турша али али таладаа амжалтатай үргэлжэлэн, японууд ородой байрлалые эзэлжэ абаhан болобошье тон удангүйгөөр сухариха баатай болобо. Үглөөдэрынь үүр гэгээрхэдэ японууд галзуурhан мэтэ шуурган галаар бүмбэгэдэжэ ородой ехэхэн нөөсэ хүсэн байрлаhан гэжэ hанажа байhан Түньсиньпү тосхониие үнэhэн тоброг болгожорхибо. Ехэ буугай галай дэмжэлгэ доро японууд урагшаа дабшан орожо дайрабашье, хятадай эрдэни шэшын таряалан соо бэеэ далдалан байhан буряад хасагуудтай тулгарба. Буряадууд сог жабхалантайгаар дайлалдажа гурбан саг үлүү тэмсэлдэhэн болобошье японууд томо бүмбэгэтэй гаубица ехэ буунуудаараа буудажа эхилhэн ба ехэхэн нэмэгдэл сэрэг татажа байлдаанда оруулхадань аргагүйгөөр сухарижа гарба. Харин тиихэдэ ородой ехэ буугай батарей түрүүшынгээ удаа гал нээжэ, ябаган сэрэг хасагуудаар дэмжүүлэн дайралтада орожо, өөhэдын хуушан байрлалые hөөргэнь бусаан эзэлээ. Ородой талаhаа хоёр офицер алагдажа, наян хүн шархатаба. Ородой хээрын ехэ буунуудай буудалга маша үри бүтээлтэй байгаа. Тэдэнүүд японой 32 ехэ буу, тэрээн соогоо ехэнхинь хадын ехэ буунуудые эбдэлжэ, жагсаалhаа гаргаhан байна.

Нью Йорк Таймс
Ниитэлэгдэhэн: 1904 оной 8-дугаар hарын 28

Хубилан олошоруулаха эрхэ – Copyright © The New York Times.
Оршуулһан Насагдоржо

http://www.buryat-mongolia.info 

©2009 HORIDOIMERGEN | Template Blue by TNB