HORIDOIMERGEN : Буряад-Монгол арадаймнай Алтаргана наадан

Буряад-Монгол арадаймнай Алтаргана наадан

Мэндэ амар эрхим хүндэтэ нютагайхид! Алтаргана наадан тухай hанал бодолоор хубаалдахые  зүбшөөрыт.
       Манай дэлхэй дээрэ олон мянган улас гүрэн, үндэhэтэн, угсаатан, аймаг, яhатан, обог омогууд байха ба тэдэ өөдынгөө онсолиг бүхы юртэмсые үзэхэ үзэлтэй тэрээндээ уялдаhан тус тусын үбэрмэсэ соёлтой бэлэй. Эдэнhээ угсаатанай дээдэ хэлбэри болохо үндэhэтэниинь газар нютаг, эргэншэлэй хубида нэгэдэмэл, нэгэ хэлэ соёл, үүсэл гарбалтай обог аймаг, угсаатануудай нэгэдэл аад алибаа үндэhэтэн бүрэлдэн бэхэжэхэ үйлэ ябаса ута удаан үргэлжэлжэ, энэ ябасада юртэмсые үзэхэ үзэлниинь түлэбшэн тогтожо, оршон байхын удха ушараа тодорхойложо, тухайн амидаржа байһан орон зайнhаа хамааран ажа түрэхэ хүсэн зүйлээ hунгажа, энээнhээ улбаалhан өөдынгөө үбэрмэсэ үнгэ аястай оршохы удха ушар мүн шанараа согсолоон бодхоодог. Мүнөө байха сагта үнгэрhэн, мүнөө, ерээдүй, үнгэрhэндэ мүнхэдэ оршохын түлөө үндэhэтэн угсаатанай тэмэсэл хүдэлгөөнүүд түрэл бүрын арга хэлбэрээр эршэмжэжэ байдагха. Эдэнhээ алибаа үндэhэтэн угсаатаниинь өөрынгөө хэлэ соёл уламжалалаа хойшо үедээ уламжалан хүгжүүлжэ түлэбшүүлэн хадгалахань тухайн үндэhэтэн оршон тогтонохо байдалаа хадгалха, хамгаалха, батадхаха баталгаан болодог юм. Энээнэй тодо жэшээниинь буряад монголоймнай Алтаргана наадан hайн үльгэр жэшээ болоно гээшэ. Юун болоноб  гэхэдэ анханда хори-буряадуудай наадан байһан аад, һүүлдэнь бүхы (Хори, Эхирэд, Булагад, Хонгоодор, Сонгоол-Сартуул, Хамниган, Барга гэхэ мэтэ) буряад зониие суглуулжа Буряад-Монгол гэhэн нэрэн доро жэнхэни удхаараа бэхэжүүлжэ, нэгэдүүлжэ байна.
       Аадар, мүндэр, шуурганhаа айжа hүрдөөгүй алтаргана шэнжээр тэмэсэл, зоболон, хашалтаhаа тэһэжэ гараhан буряад-монгол арадаймнай эгээл түрүүшын Алтаргана наадан 16 жэлэй урдатай Монголой Дадал hомонhоо эхилhэнhээ хойшо табан тээшээ таhаршаhан буряад-монгол угсаатыемнай нэгэдүүлжэ, хүн зоной оролдолго, засаг түрын дэмжэлгээр мүнөө харахада жэл ерэхэ тутам үргэжэжэ сар хүрээ, удха агуулга, аша холбогдолниинь ехэхэн тэлэhэн аад, буряад монголшуудай үб соёл уламжалалые hэргээн баяжуулжа, монгол үндэhэтэнэй агуу ехэ соёлой нэгэ хэhэгые хадгалжа хамгаалан хүгжүүлэхэ үйлэдэ оруулжа байгаа буряад зоной томохон хуби нэмэри, үүргэ харюусалгатай аад монгол даяар суурхалтай удха шанар сэгнэшэгүй ехэ томо баяр, тэмсэл, хүдэлгөөн болоhон юм.
Энээнэй нүлөөгөөр энэн шэнжээр бэшэ монгол угсаатануудтамнай бодото оролдолгууд ара араhаа эдибхитэй ундаража, hүүлдэнь булта монгол угсаатнай монгол гэhэн нангин нэрэ доро нэгэдэн ниилэхэ эрмэлзэл, тэмүүлэл нэмэгдэхэ гарсаагүй. Энэ бүхэндэ бүхы монголшуудай арюун голомто болоhон Монгол уласниинь улас түрэ, ниигэмэй шэнэ сэдхихыгээр хандахые мүнөөнэй нүхэсэл байдал элтэ шаардажа байна.
         Ехэ эзэн Чингис хаан Монгол угсаанай олон обог аймгуудые хураан нэгэдхэжэ, нэгдэhэн монгол үндэhэтэнэй эрхэ ашагые дээдэлжэ, тунхаглан, Ехэ Монгол уласые үндэhэлэhэн бэлэй. Иймэ ушарhаа Монгол нютагаа хэмээн тэмсэжэ ерэhэн үе үеын монголшуудай эгнээ соо манай үбгэ дээдэс мүр зэргэhэн тэмсэжэ ябаhан, тэдэ Монгол уласые мандуулжа, угсаа гарбал нэгэтэй халха, ойрад, үбэрлэгшэ ахан дүүнэртэеэ нэгэн газар нютаг дээрэ бултадаа хамтаран амидархаар тэмүүлжэ, оюун hанаанай нэгэдэлые эрхимлэн, хүсэрхэг монгол уласые байгуулахын түлөө бүхыл ухамсарта амидаралаа зориулжа байдагһэн. Нэгдэмэл хүсэрхэг монгол улас, үндэhэтэниинь эрьеэд монгол угсаатануудта өөдэнэйнь оршон тогтонохо орон зай болохо юм. Монгол үндэhэтэн нэгэдэн нягтараагүй сагта буряад монголшууд саашада жэнхэни удхаар оршон тогтононо гэдэг хүсэр асуудал болоно юмха. Иймэhээл Алтаргана наадамнай түүхийн хуби заяагаар монгол аха дүүнэрые нүхэсүүлээ, ойртуулаа.
        Буряад монголшууд бидэ монгол үндэhэтэнэй нэгэн тэнги түшэг болохынгоо хубида энэ үйлэ ябадалай мүн шанар хэтын түлэбые hайтар ухааран мэдэржэ, шэг шугамаа онобшотой тодорхойложо hайн хараалгатай түлэблэгээ болбосоруулахань шухалтай байна.Тиихэдэнь изагуур үндэhэтэнэй үзэл доро бэхэжэhэн буряад угсаатанай эдибхэжилтэ бүхы монгол улас түбтэй үндэhэтэнээ хүгжүүлхэ улас түрэ, эдэй засаг, соёлой нягта бодолго болбосоруулажа хэрэгжүүлхэ эрхые олжо абан олоной хүсэл зорилгод нээсүүлэжэ, үльгэрлэн дахуулжа ябахые саг үе шаардажа байна.
       Хэзээ нэгэдэhэн сэдхэлэй тэнхээ, эрмэлзэлтэй байна тэды агуу ехэ амжалтанда хүрэхэ.Үнгэрhэн түүхэ, уламжалалаа мэдэхэ, тэрэгээрээ бахархажа шададаг, өөдынгөө танин мэдэhэн, тэмэсэл илалтын амжалтые мэдэрhэн арад түмэн ерээдүйдээ этигэлтэй зоридог хорбоогой жам бэлэй. Ушарниинь этигэл хадаа ерээдүйдэ хүсэ үгэжэ, эгээ hүүлдэ мүхэдэг гэжэ үбгэ дээдэсhээ hурааhэмди.
       Бидэ ямар үзэл hанаагаар, юундэ хүтэлэгдэн, хаана хүрэхээр, ямар замаар, юу руу тэмүүлжэ байнабди? Төөрэгдэлдэ түмэн зам, үнэндэ ганса зам хүтэлдэг ушарhаа бидэ нэгэдэhэн нэгэ ойлголтотой, этигэл үнэмшэлтэй байхань хүсээ түблэрүүлжэ, ерээдүйдэ этигэхэ гүн бата этигэлтэй, эдибхитэй заршам баримталжа, саг алдангүй, зориhондоо хүрэхэдэ эгээ шухала хүдэлгэгшэ хүсэ бэлэй. Алтаргана нааданай далбаан дорохи оршон тогтонохын түлөөхи тэмсэл хүдэлгөөндэ танай, манай мүнхэ зүдхэл, нүр ехэ хүдэлмэри, хүсэн шармайлтай бага гэлтэгүй хэрэгтэй. Урагшаа буряад монголой хүбүүд басгаднай!

Бодонгууд Зоригто
2010 оной 9 hарын 18
start=-39 , cViewSize=50 , cPageCount=1

11 сэтгэгдэл:

null
uugan (зочин)

mendee eneenii oshoo delgervvloohaa goy bishcvv

amar (зочин)

ene ih saihan niitlel baina. olon briad ahan duus min iim setgeleer baival bugd saihan bolnoo.Zorigt and mine chinii setgeliin gerel gegee nadad ih gerel tsatsruulav. nadad cham shig negen buriad ah baidag ene mochid tuuniigee ih sanalaa. nadtai holboo bariarai and mine

Tamir (зочин)

мэнд амар!
Хоридой мэргэн чиний нийтлэлүүд надад их таалагдах. Буриад ахан дүүс мандтугай!

Сүйжин - Гэрэл байж л харанхуй байдаг

над мэтийн муусайн хэт халхжсан буриадуудыг яанадаа яана

Erdenetsagaan (зочин)

Amar mendee. Uursdiiguu buriad gej haa ch zarlaj buriad gedgeeree baharhaj gaihuulj yavaarai. minii udamd buriad tsus bagahan bii ch gesen bi uuriiguu buriad gedeg. zorigtoi zurhtei ajilsag uvuugiin zee bolsondoo baharhdag shuu.

Erdenetsagaan (зочин)

bidniig buriad gehed sonsson hun buriin tolgoid ajilsag shartai zurhtei uran gesen todotgoluud dagan orj irdeg. bid ene aldraa ulam zulgeh yostoi.

Erdenetsagaan (зочин)

nadad aba ejiimne hurgaali gedeg duunii ugii bichij ugvul ih bayarlana shuu.

Pапука

мэнд амар hайхан блог байна буриадууд мандтугай

Буриад (зочин)

Миний нэр Буриад гэдэг болохоос биш,би Халх хүн.Агуу Буриадууд мандтугай.Түүхийн хүрдэнд няцлуулагсдын Тань сүнс,няцахыг мэдэхгүй зоригт монголыг дэмжиж байна.Уухай,уухай,уухай.Ямагт тэргүүлэгч оюун ухаант Буриадууд урагшаа.Хан уул шиг нөмөртэй Халх түмэн хамт шүү.

bayaraa (зочин)

buriad ba xalxuud neg sarmagchingaas garsan ax duu 2 mondi shuu dee Ter sarmagchin-g Mongol gedeg baijee

ашбагад мөнхөө (зочин)

saihan niitlel bn buriad zon mandan badrag

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)


©2009 HORIDOIMERGEN | Template Blue by TNB