HORIDOIMERGEN : 12 hарын 27-ной буряад-монгол залуушуудай уулзалалга, hанал хураалта

Энэ үдэрэй мэндэ амар! Буряад-Монгол зонойнгоо түлөө бүтээлшээр юм хээхээр hанадаг залуушуудта хандан тоонто.мн сайтийн залуушууд нэгэ халуун ярилдаан хөөрэлдөөн үүдхэжэ hанал бодолоон андалдаха hайсаар танилсаха нэгэ суглаан уулзалалга шэнэ оной босгон дээр хээхээр hанаашлажа чиээд тэрэнь 12 hарын 27-ной xагад hайн үдэр 17 сагhаа 12 саг хооронд "Улз" түбтэ түхэреэн шэрээгэй хэлэлсүүлгэн байдалтай амжалтатай болож үнгэрөө. Энээндэ хабаадhан зонуудhаа дурадхада Б.Нацагдорж, А.Цогнэмэх, Д.Дагвадорж, Тэнүүн, Ү.Ганчулуун, С.Жамьян, М.Одмандах, О.Гарам, Б.Баялмаа, Б.Баатарсүх, Б.Отгонбаатар, Г.Ононбаяр, Т.Батбуян, Д.Болорхүү, Д.Энхбаяр, И.Дэлгэрцэцэг, Б.Цэрэнням, Л.Эрдэнэтүлга, Г.Өлзийсайхан, Б.Ганбаатар, Б.Чулуудай, Б.Цэнгэл, Ж.Жаргалмаа, Б.Оюунбилэг, Доржпүрэв, Э.Зоригтбаатар нарын ехэнхидээ Хори, Ага, Сонгоолhоо гарбалтай Улаанбаатар, Улан-Үдэ, Шэнэхэн, Дорнот, Хэнтий, Сэлэнгэй буряадууд болно. Түрүүшээр зонууд танилсажа, өөhэд хоорондоо сүлөөтэй хөөрэлдөөн үүдхэжэ байгаад Л.Эрдэнэтүлга aхай, Б.Баялмаа эгэш хоёр буряад дуун булай гоёоор ханхитнуулжэ захалhанай дараагаар Буряад шудлалгын академийн түрүүлэгшэ М.Одмандах багша залуушуудые дэмжээд hанал бодол hэшхэгдэлээ мэдүүлhэнэй дараагаар үндэhэн ярилдаан үрнэжэ эхэлээ бэлэй. Чиээд хүнүүд албан ёhooр өөhдэйнгөө hанал бодол, ерэhэн ушараа мэдүүлээд олхон hанаанууд досоохи түрүүшын hанаануудые ажал болгохоор ярилдаан хээбди. Ехэнхи зон “Хэдий hэеы туургатай монгол гарбалтай зонууд энэ дэлэхэй дээрэ элдэб шалтагаанhаа болоод хилэ хизаар, газар нютаг зааглагдаhаншe гээ монгол гарбалтай, монгол үндэhэтэнэй нэгэ хэhэг хэмээн ойлгодог үндэhэтэнэй ухамсар, hэшхэл оюун hанаагаараа өөhэд хоорондоо, монгол зонтойгоо нэгдэмэл байж ёhо заншалаа сахин хамгаалаха, нэгэн үзүүртэ hэшхэлээр халха, буряад, барга, үзэмшэн, өөлэд, дархад, хотгойд, мянгад, захашин, дүрбэд, баяд, торгууд, хошууд, уряанхай, алтай, ойрад, хазара гэхэ мэтэ монгол туургатанай бүхий угсаата арад зон хамтын хүсээр ажалаа ябуулаха, бэе бэеэ үгүйсгэхэ ажaлнуудийе ябуулангүйгээр эндэ тэндэ хүсээ алдангүйгөөр байхнь шухал байгаа. Мүнөөгэй дэлхэйн глобализм гээш hайншиеэ, муушиеэ талатай. Монголой соёл болбосорол, юртэмсые үзэхэ философи гээшэмнай ехэ баян, үнэ сэнтэй, аргагүй нарийн ушар шалтагаантай байгаа. Энээныеэ угсаата арадууд саашни улам ехээр таниха, ойлгохо, хүгжөөхэ туhам зонууд бидэ бултаараа монгол зон байнабди гээд монгол туургатнай эб найрамдалда улам hайсаар ойртохоор байгаа. Зарим угсаата зонууд туhа туhадаа мүнөө шэнгиеэ бидэ жэнхэнэ монгол, таанууд ондоо зонууд гээд байгааhаани оюун hанаанай соён гэгээрэл муу харанхий болхи байгаатай холбоотой. Бидэ хэнбэ? Би хэмбэ? Элинсэг хулинсагайнхаа үеhөө үедэ сахижа ябahан hургаали заабарнуудые мэдэхэ, ойлгохо, бодот дээрэ хэрхэн бэелүүлхэ, түрэлтхи монгол хэлээ яаж хүгжээхэ гээд ёhо заншал түүхэ гээшэмнай угсаатан үндэhэтэн оршон тогтонижо байхын амин гол үндэhэ hуури бэлэй гээд буряад-монгол хүнүүд илангая зарим залуушуул өөрынгөө гарбал мэдэржэ, уг удхаяа уудалжа, буряад-монгол хүнби гэжэ ойлгожо ябаханийнь ехэ hайшаалтай hайн байгаа. Гэбшэ энээныеэ бодот дээрэ зарим буряадуудамнай "би би буряад" гээhaa захалаад монгол арад зон соогоон буряад-монголшуудай талаар тон буруу ойлголтонууд түрээд байна. Мүн али захиргаадалтай үедэ хээhэн, буряадуудай талаар гуйбуулhан мэдээсэлнүүдтэ харюу тайлбари арга хэмжээ абаhан байдал тон хомор бараг үгүй шахуу байна. Энээнь зарим монголшуудта үнэн түүхэ байдал шэнгиэр тархин соони үлдээд байгаани тун харамтай, монгол үндэhэтэнэй эб найрамдалда тон харша байна. Тиймhээ нийтэ халха, буряад, барга, үзэмшэн, өөлэд, дархад, хотгойд, мянгад, захашин, дүрбэд, баяд, торгууд, хошууд, уряанхай, алтай, ойрад, хазара гэхэ мэтэ монгол туургатанай зонууд ёhо заншал, түүхэеэ hайсаар нарийн шудалан илангаяа ерээдүй хойшомнай залуушууд соён гэгээрэхэ тон хэрэгтэй байнабди. Хүнэй хээhэн үйлэ хэргыени үнэн зүбээр гансал буряадуудта бэшэ бүхы монголнуудта танюулаха, сурталшалаха хэрэгтэй байнабди. Хэдий болтор бэе бэеэ ад шоо үзэдэг байх юм. Буруу зүрүү ойлголтонуудhаа болоод буряадууд эндэ тэндэ эшэдэг, буряад гэдгээ нюудаг болонхай. Хэр угhаа ухаатай баабай нар, сэхээтэд түрэл нүүдэлшэн монгол туургатан арадайнгаа хүндэ хүшэр байдалда ороходо зүб шэглүүлдэг туhалдаг абардаг зонийнь байhан юм гээд тиймhээ бултаараа ийгэжэл хоёргүй hэшхэлээр гансал буряад гэжэ онсо хубаарангүйгөөр Буряад-Монгол хэлэн, соёл гээшэмнай бага яhатанай, үндэhэтэнэй үсөөнхе гээhаа үлүүтэйгөөр бүхы монгол туургатан арадуудай соёлой нэгэ хэhэг гээд тэрээныеэ буряадууд хамгаалахани ямарш муу юман бэшэ, хари маандууд ийгэжэ байгаани hайн үйлэ хэрэг, Монгол хэлэн соёлойнгоо түлөө оруулжа байгаа бидэнэй хуби нэмэр гээд тэрыеэ тон даруу зантайгаар мэдэржэ, бэжэржэ, мандуулажа ябаял гэжэ уряалнабди гээд бидэндэ бэе бэеэ hайн ойлгожо, асуудалнуудые hаруул ухаанаар шээдэхэ, эрдэмтэй ухаатай ахай зонуудhаа hургаали абаха хэрэг тэй байнабди. Тиймhээ бусад шуhа гарбал нэгэтэй халха, барга, үзэмшэн, өөлэд, дархад, хотгойд, мянгад, захашин, дүрбэд, баяд, торгууд, хошууд, уряанхай, алтай, ойрад, хазара ахан дүүсдээ гэрэлтэ алтан наран шэнги бултаараа соён гэгээрэхые уряалан дууднабди! Холбоо барилсаанаа бодот байдал дээрэ тон hайсаар хүгжээгөөд ярилдаан шээдхэбэриеэ бүхы лэ hалбарта ажал болгохо талаар хүсэтэй хүдэлөөн болохоop” гээд hанал hэшхэгдэлтэй байгаагаа элэрхээлээ зонууд.

Чиээд ярилдаанай эсэстэ юун түрүүгээр иймэ ажалнууд хээхээр hаналаа нээлүүлээд түлэблэнэбди суглаанда хабаадалсагшад. Ойрын үдэрүүдтэ түрүүшээр али ажалийни хээжэ эхлэхээр байгааеыни шуулган досоо (www.forum.toonto.mn) hанал хураалтаар шээдхэбэрлигдэхээр тогтоо. (hаналнуудые дугаарлан, юрэнхэйдни түрэлжүүлбэ)

А. Үйлэ ябуулаха дүтэ шуурхай зохёон байгуулалтатай хабаатай ажалнууд

Б . Соён гэгээрүүлэхэдэ хабаатай ажалнууд

В . Уралиг, спортотой хабаатай ажалнууд

Г . Ажаллагаа дэмжэхэ санхүү мүнгэтэй хабаатай ажалнууд

Д. Үргэн хүреэтэй хэтийн ажалнууд

A.1.Зохёон байгуулалтай болох талаар ("Tooнто" нэрэтэй хамтарал)

2.Залуушууд хэрэгтэй сагта уулзалалга хээдэг соёлой түбтэй болохо талаар

3.Холбоо барилсаан hайжруулахa талаар (бүхы зонууд тон дүтөөр тоонто.мн-дэ уулзажа ушардаг, hаналаа андалдаха оршон бүридүүлэхэ)

4.Тоонто.мн сайт олонд хүртээлтэй эдэбхитэй ажалдаг болгох талаар мэнэжмэнт маркэтинг ябуулахa талаар

Б.1.Монгол туургатан ардуудай соёл болбосорол урлагай Радио, ФМ байгуулах талаар(Радиогой долгион мэдээсэл монголшуудай ажа hуудаг бүхы газарта хүрдэг байх, түбэ ни хаана байха, али интэрнэт гээш юмаар хүрэдэг байха гү гэхэ мэтэ)

2.Буряад дуунууд сайтад байрлуулах олхон зонд хүртээлтэй болгох талаар (Өөhдэдөө байгаа соёл, урлагай зүйлнүүдээ нүхэдтэйеэ хубаалсаха, соёл гээшыеэ мийнлээл маандууд үдэр тутмын ажа амидаралда хэрэглэжэ байха хэрэгтэй, хадгалаха хамгаалаха хүгжөөхэ гээд тооhондо дарагдатарни абдарандаа хаб дараад байгааhаани мартагдахаар байна)

3.Буряад шудлалгын академын багша эрдэмтэшүүлтэй үлүү hайн танилсажа өөhдээ соён гэгээрэхэ талаар (Залуу шудлаашад академикнууд болон түрэхэ, залгамжа халаа абаха)

4."Тоонто" нэрэтэй hoнин, сэтхүүл гаргаха талаар(Жэлдэ ганса удаа гү, али hар уларил тутам гү, сааhан дээрэ гү, интэрнэт соо гү, монгол (халха-буряад), ород, англи, герман хэлэн дээр гү, хэдий хуудаhатай байха гэхэ мэтэ асуудалнууд)

5.Нэрэтэй соён гэгээрүүлэгшэдэй ойг тэмдэглэхэ танюулаха хүшөө босгохо талаар (Жэшээлхэдэ С.Эрдэнэ баавайн 80 наhaнaи ойг 2009 ондо хамтын хүсээр хэрхэн тэмдэглэхэ талаар)

6.Монгол ТВ- тэй хамтаран тогтомол дамжуулган бэлдэжэ арад зоноо соён гэгээрүүлэхэ талаар (hардаа нэг удаа гү, хэдий сагаар үргэлжэлхэ дамжуулган байх, халха аялган дээр гү буряад аялган дээр гү, интэрнетдэ youtube соо хэрхэн дамжуулаха )

7.Угай бэшэг хүтэлдэг, тэрээныеэ хүтэлхын туhые зондоо ойлгуулха уряалаха талаар (Мүнөө энэ ажал хээгдэжэ ябаа, хари ямар шэнэ hанаа оноо бийб)

8.Буряадуудай талаар буруу ойлгосо түрүүлhэн зүйлнүүдтэй тэмсэхэ талаар (Харанхий зоные багша баабай нартайеэ хамтаран соён гэгээрүүлэхэ)

B.1.Буряад дуутай СД-нэй асуудал талаар (Бүхий монголнуудта hайшаагдаха танигдаха ямар буряад-монгол дуунууд дуулаха, бусад ганса хоёр халха, торгууд аялгатай дуун оролсуулаха, 10 дуун дээр hанал хурааха)

2.Буряад дуунай караоки байгуулаха талаар (монгол туургатанайнгаа олхон гоё аялгатай дуунуудыеэ ойлгодог, гоёор ханхитнуулдаг болохо, урлагаар дамжуулан угсаата зоноо нүхэрлүүлэхэ)

3.Монгол туургатнай наадан зохёохи талаар

4.Буряад дуунай гурбан гүрэнэй хамтарhан түлөөлэгшэдтэй эдэбхитэй хамталаг байгуулах талаар (залуу дуушан залуушуудhаа бүридэhэн байха, Эрдэнэтүлга, Баялмаа гэхэ мэтэ, мүн ямар нэрэтэй хамталаг байха)

5. Ерэхэ алтарганай наадандa тоонтынхан хэрэб хабаадааhaaни юу хээхэ талаар

Г.1.Санхүү мүнгэнэй хангамжа талаар

2.Аялал жуулшалал зарим hанаа нээлэхэ тала дээр бизнэс хээхэ талаар

Д.1.Арадай засагhаа хайрлаhан буряад нютагаа хүгжээхэ, соёлжуулаха талаар (Монгол оронойнгоо хүгжэл сэсэглэлтэдэ эдийн засаг, улас түрэ, болобсорол, соёл, шажан гээд бүхий талаар үндэр хуби нэмэрээ яаж оруулаха)

2.Монголойнгоо түлөө ехые хээхээр түсэбтэй залуушуудые hуралсалдатни дэмжэхэ талаар (Газаада досоодо hуралсахадатни мүнгэн тэтхэмжэ олгохо)

Гээд али ажалые ни хэн хэн гардан абахаб? яаж шээдэхэ? боломжо бололсоон ямар байнаб? хэнтэй хамтаралсахав? гэдгыени шуулган соо hанал хураан хэлсэел суглаанда ерэhэн зонууд болон дэмжэхэ хүнүүд. Хаяг: www.forum.toonto.mn-нэй "ПРОЕКТ ТҮЛЭБЛЭЛ" соо "hанал хураалта" гэжэ. Зай амжалта!!!

 (СД-нэй ажалые олонхын hаналаар заалтагүй хээхээр тогтоо= B-1.)

Анхаарал табихадатнай үнэн зүрхэнэhөө баярланабди. Тоонто суглаанай залуушууд.

start=-41 , cViewSize=50 , cPageCount=1

9 сэтгэгдэл:

null
ulzii (зочин)

zarimdaa unshihad hund bolchih yumaa

Гандирс (зочин)

Шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе!

odbayar (зочин)

mash heregtei sedvuudiig hundsun baina, ajil bolgohiin tuluu amjilt.

Бафль (зочин)

яс минь халх, цус минь буряд билээ л. Сэтгэл минь цусаан бараадаж, бахархаж өссийм. Зүрх минь, гарвалаа дагаж, булгилаж торнисийм. Агийн бурядаас гаралтайв дээ Агь таанан утлагтайв дээ Арын hайhаnд нутагтайв дээ Алдрын мэнь омог Үзөн юмбдэ Хотлоороо амгалан оршино уу. Зон олонтойгоо танилцан хөөрдөхдээн баяртай суунам... холбоо тогтоовол баярлана. http://bafli.bblog.mn/

Horiburyad (зочин)

ene hurliin talaar saya l unslaa saihan sanaa devshuulsen b.a ene ajlaa ajil hereg bolgohiig husie!Gadaad ulsad suraltsaj bui oyutnuudtaigaa
holboo togtooj tednii sanaa huseltiig sonsdog b.val bas gadaad ulsuudiin nomiin sand buryad Mglchuudiin talaarh medeellii tedneer damjuulj olj avah heregtei gej bodoj b.a Amjilt Jpn Osaka

Ayush (зочин)

buriad duunii karaoke 100 huvi demjij baina .amjilt

Б.Цэрэндондог (зочин)

Дэмжүүштэй,шинэ соргог ажил байна.Монгол хэлнийхээ буриад аялгуугаар бичих тал дээр тань мэдсэнийхээ хирээр тус дэм болмоор байна.Миний утас 97066027.Холбоо барьна уу.Амжилт хүсье.

Б.Цэрэндондог (зочин)

Дэмжүүштэй,шинэ соргог ажил байна.Монгол хэлнийхээ буриад аялгуугаар бичих тал дээр тань мэдсэнийхээ хирээр тус дэм болмоор байна.Миний утас 97066027.Холбоо барьна уу.Амжилт хүсье.

Намжилма (зочин)

"Буряад-монголшуудай шуулган"- Монгол Улсын буряадуудай сайт дээрэ олон юумэ уншадаг, ухаандаа нэмэри тэжээл олодог байгааб. Үнинэй сайт олдохоо болишоо. Мүнөөдэр энэ Хоридой Мэргэн хуудаһа оложо баярлаад, таанар олондоо баяраа хубаалдабаб.

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)


©2009 HORIDOIMERGEN | Template Blue by TNB