HORIDOIMERGEN : ХАЛЬМГ ТУУЛЬС - Тавн тө сахлта нег тө өвгн.

ХАЛЬМГ ТУУЛЬС - Тавн тө сахлта нег тө өвгн.

Кезәнә бәәҗ… Тавн тө сахлта нег тө өвгн эмгтәhән хоюрн тавн ямата, һанцхн үкртә, өвсн гертә бәәҗ. Угатя өвгн эмгн хойр улагч үкр, тавн ямаһан сааҗ уһаад, теҗәл кеhәд бәәдг бәәҗ.? Генткн нег сө нег ямаһинь хулха авад одна. Дәкәд бас нег цөөк хонҗаһад, бас нег ямаһинь хулха авч одна. Эмгн өвгн хойр ямандан зовад hундад сууна.? Нег өрүн босад хәләхлә: улагч үкр деернь дала болсн батхн багшад бәәнә. «Ямаһим хулха авад, үкрим идәл бәәх, яhҗах юмн болхмб эн?» - гидг өвгн ташад авснд, тавн батхн үкәд одна.? Эн ямадым хулхалад бәәдг хулхачиг яhҗ әәлhсә гиҗәhәд: «Ташхин тавн батхн алдг күмб», - гиhәд, өвгн бичг бичәд, салькнд нискәhәл оркна.? Тер бичгинь байндан бәәҗ ядад, баатртан сууҗ ядад тошурхҗ йовсн нег эргү байн олад авна.? «Пө, нанас даву күчтә юмн бас бәәҗ билтәл эн», - гиһәд, байн тавн тө сахлта нег тө өвгиг хәәhәд ирнә. Эргү байн өвгнәд ирәд:- Ташхин тавн батхн алдг күн чивчи? – гинә.? - Э, бив, - болна.? - Не, нанла марһа кенч?? - Кенә. Ямаран марһа кехмб? – гиҗ өвгн өмнәснь сурна.? - Дөнн царин мах бархийч, - гиҗ эргү байн келнә.? - Хойрдгч марһань: һазриг һурв чичәд, һурвн өндг һарһий, - гиҗ өмнәснь өвгн келнә.? - Зөв. Марһань тулм алтн болг, - гиҗ келәд, хоюрн ө-шуһу моднур һарад йовна.? Тендән ирәд, байн нег цар алчкад: - Өвгн, та түләнд одад иртн, - гинә.? Өвгн ө-шуһу моднур ирәд, нег ац таслҗ авдг арһ уга болад, яахв гиҗәһәд, бичкн шоһнч утхарн нег ик урһа модна йозур эргуләд малтад сууна. Өвгиг удан болад бәәхләнь байн ирәд, өвгнд иим удан ю кеһәд бәәнәт гихлә:? - Неҗәhәд ацар зөөhәд бәәхм биш, эн модыг малтад, йозурарнь сөңгләд авад однав, - гив.? - Яһлав, тиим дала модар ю кехүв, түләһитн би авад однав, - гиһәд ацмуд шудрад, байн авад одна.? - Не, өвгн, та уснд одтн, - гиһәд хойр утхур өгәд өвгиг тәвнә. Өвгн утхуран худгт булхулҗ оркад, дааҗ эс чадхларн энүг яһса гиhәд, бас шоһнч утхарн худг эргүләд малтв.? Ардаснь байн гүүҗ ирәд: - Өвгн, ода күртл яһад удад бәәнәт? – гиҗ сурна.? - Утхурар зөөhәд суухм бищ, эн худгиг йораларнь эргүләд авад однав, - гиҗ өвгн келнә.? - Ай, бүкл худгин усар ю кехүв, би эврән авад одсув, - гиһәд, хойр утхурта усан авад байн одна.? Бүкл царин махиг болһад, байн барад идҗ оркв.? Дәкәд өвгнә хүв цариг алад чанв.? Махиг болһад, тевшт һарһад өгхлә, өвгн авад амсҗаһад, хәәкрәд уурлв.? - Яһвт? – гиҗ байн сурна.? - Давсн уга хот күн яһҗ иддмб, - гиҗ өвгн хәәкрв. Тиигхләнь давс авч ирхәр байн гер талан гүүв.? Арднь өвгн махан нүкд хаяд, худгт хаяд чиләчкәд, тевшән долаһад суув.? Байниг ирхлә: - Давсн угаһар идҗ оркув, - гинә.? Дарук марһань: һазр һурв чичәд һурвн өндг һарһҗ авх, гиҗ өвгнә келсн марһан.? Байн зөв гихлә, өвгн һазр чичәд, урднь орксн һурвн өндгән даранднь һарһад авб.? Байн кедү чичвчн һазрас өндгн һарч өгхш.? Тиигәд өвгн хойр марһаһан авад, тулм алтан авхар эргү байна тал ирв.? Сө болв, өвгн хотна захд девләрн хучад унтв.? Эргү байнаһас һал һарад бәәхлә, өвгн хәләв. Байн ик утхан бүлүдсн, эн өвгиг эс алхла нанд амр өгш уга гиҗ, гергтәhән күүндҗ сууна.? Өвгн хәрү ирәд, девләрн цар чолу хучад ормдан оркчкад, цань, мал заагт одад кевтв.? Байн утхан бәрсн гүүҗ ирәд, нег шааһад оркхлань һал һарад одв. Хойрдад, һурвдад шаахлань, утхнь хуһрад унв. Хуһрхаһинь хәәҗ олҗ авад, байн гүүhәд хәрҗ одв.? Өвгн өрүнднь босҗ ирәд: - Сөөнәhә нанд бөөстә девл харһҗ кевтә, - гихләнь .эргү байн хүүхлзәд суув. «Мини утхар шаасн эн өвгнд бөөсн идсн болҗ», - гиhәд улм өмнкәсн икәр әәв.? - Не, өвгн, алтан авч хәртн, - гиhәд, эргү байн баранасн тулм алт һарһад өгв.? Өвгн алтан дааҗ авч хәрҗ чад шуга болад, яахв гихләрн, мишгин амнас бәрчкәд, өрк тал өөдән хәләв.? Тиигәд хәләхләнь, эргү байн: - Та ю хәләҗ бәәнәт, - гиҗ сурснд, өвгн келв:? - Тана харачин нүкәр hарhҗ шивәд, эврәннь харачар орулхар хәләҗ бәәнәв, - гив.? Эргү байн улм әәhәд: - Манна харачтн муухн юмн, түүнә ормд би танд эврән үүрәд күргҗ өгсүв, - гив.? Өвгн зөв гив, байн тулм алтынь үүрәд һарад йовб.? Гертән өөрдҗ йовад: - Не, чи үрвәд күрәд ир, би одад, хот белдүлҗәнәв, - гиһәд, өвгн түрүләд һарад йовб.? Гертән ирәд, эмгндән эн келнә:? - Би терүг ирхлә, хот ке гисүв. Чи: «Бәәсн махимдн кеер йовтлм, таниг дахҗ йовсн эн байна ноха танас түрүлҗ ирәд идҗ оркҗ», - гихләчнь, би: «Йир эн баячудын ноха күртлән күүнд дән болна», - шоһнчан суhлҗ босхла, чи балган авад байнур бос, - гив.? Байн орад ирхлә, орн деер суутн гичкәд, өвгн эмгән хот ке гинә.? - Бәәсн махимдн кеер арһс түүҗ йовтлм, таниг дахҗ йовсн эн байна ноха танас түрүлҗ ирәд идчкҗ, - гиҗ эмгн келв.? Тиигҗ келхләнь, өвгн үкс босад: - Йир эн баячудын ноха күртлән күүнд дән болна, - гиhәд, шоһнч утхан беләсн суhлҗ авад байнур дәврхлә, тендәснь эмгнь балган авад босв.? Эргү маңһс байн ән тусад босхларн, өкәхән мартад, җолм Герин харачар толһаһан һарһчкад, ташр әәхләрн җолминь күзүндән өлгҗ авад, өргәд гүүв.? Байн зөвәр хол hарад җолман хайчкад йовҗ йовхлань, өмнәснь нег нер һарад бәәсн хулхач харһад:? - Адһсн, әәсн өңгтәhәр хамаһас йовҗ йовхмт? – гиҗ сурна.? Тиигхләнь байн келв: - Йир энд нег ик маңһс өвгнлә мейәркнәв гиhәд, - ут хаалһан цугтнь цәәлhҗ келв.? - Яһлав, терчнь мини hара күн, би ямадынь хулхалад чиләләв. Ода үлдсн һанцхн үкринь булаҗ авхар йовнав, хамдан хәрү одый, - гив.? Тиигхләнь байн: - Уга, яһлав хайх гиҗәхлә, хоорндан төрүц салш угаһар күзүһән деесәр холвчкад йовий, - гиhәд хоюрн күзүһән холвҗ авад, күрәд ирнә.? Өвгн эн хойриг үзчкәд, ода яhса гиҗ санн, эмгән дуудад келв:? - Хәлә, одак манна яма идәд бәәдг хулхачиг бәрҗ авч ирнәв гилә, үгдән күрдг сән залу бәәҗ, көтләд аашна, - гиһәд хәәкрхлә .мек-холвата хулхач гедргән тусад, көлднь оралдн чиргдв. Хулхачин хоолнь боогдад Аман аңһаһад ирхләнь: - Күн үкә йовтл инәhәд йовдмч, - гиҗ келәд улм хурдлв.? Тиигәд гүүhә йовҗ хоюрн боогдад үкв. Өвгн эмгн хойр арднь алта-мөңтә болад, амрад, амсн-умсн җирһв.?
start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)


©2009 HORIDOIMERGEN | Template Blue by TNB